Caûm nhaän veà Don’ Cry cuûa Gun & Roses

 LÔØI BAØI HAÙT: DON’T CRY

THEÅ HIEÄN: BAN NHAÏC GUN & ROSES 


(Beginning)

Talk to me softly
There’s something in your eyes
Don’t hang your head in sorrow
And please don’t cry
I know how you feel inside I’ve
I’ve been there before
Somethin’s changin’ inside you
And don’t you know
Don’t you cry tonight
I still love you baby
Don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby
And don’t you cry tonight
(Return to beginning)
Give me a whisper
And give me a sigh
Give me a kiss before you
tell me goodbye
Don’t you take it so hard now
And please don’t take it so bad
I’ll still be thinkin’ of you
And the times we had…baby
And don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby
And don’t you cry tonight
(Changing tone into high)

And please remember that I never lied
And please remember
how I felt inside now honey
You gotta make it your own way
But you’ll be alright now sugar
You’ll feel better tomorrow
Come the morning light now babyAnd don’t you cry tonight
An don’t you cry tonight
An don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby
And don’t you cry
Don’t you ever cry
Don’t you cry tonight
Baby maybe someday
Don’t you cry
Don’t you ever cry
Don’t you cry
Tonight.(Fin)       

CAÛM NHAÄN


  


 Neáu coù ai ñoù vôùi toâi raèng lôøi cuûa nhöõng baøi nhaïc Rock thöôøng voâ nghóa, toâi seõ khoâng noùi gì, im laëng baät Gun & Roses cho hoï nghe Don’t cry vaø töï hieåu. “Talk to me softly
There’s something in your eyes
Don’t hang your head in sorrow
And please don’t cry”
“Anh thaáy coù gì ñoù trong ñoâi maét em, haõy noùi cho anh bieát ñi em. Em ñöøng oâm noãi buoàn moät mình vaø laøm ôn ñöøng khoùc nöõa em ôi”. Khi nghe nhöõng lôøi nheï nhaøng voå veà, nhö an uûi coù caû nhöõng lôøi naên næ thì ai daùm baûo raèng lôøi rock khoâ khan. Aâm nhaïc cuûa rock reàn vang nhö saám nhöng trong côn cuoàng phong cuûa saám seùt ñoù coù laãn chuùt meàm maïi, næ non cuûa chaøng trai ñang voã veà, aâu yeám, khi “anh ñaõ töøng traûi qua taâm traïng cuûa em hieän giôø neân anh bieát coù gì ñang thay ñoåi trong loøng em, em coù bieát khoâng?” 
“I know how you feel inside I’ve
I’ve been there before
Somethin’s changin’ inside you
And don’t you know”

Trong qua khöù, coù theå, caû anh vaø em ñeàu nhö vaäy, nhöng em khoâng nhaän ra hay ñaõ bieát roài maø coá tình ñeå noù troâi qua cho ñeán taän hoâm nay khi em ñoái dieän laïi ñau buoàn. Anh chaúng hôn em vaø cuõng ñaõ töøng u saàu nhöng cuoäc soáng khieán anh phaûi naèm loøng nhöõng chuyeän ñaõ xaûy ra, ñeå ñeán toái nay anh phaûi: 

“Don’t you cry tonight
I still love you baby
Don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby
And don’t you cry tonight”

“Van em ñöøng khoùc toái nay, anh vaãn coøn yeâu em nhö tröôùc, ñöøng khoùc, ñöøng khoùc nöõa nheù em”, bôûi vì “coù caû moät Thieân ñöôøng tröôùc maét em” ñang chôø em neân “xin em ñöøng khoùc toái hoâm nay”. Anh chaúng theå laøm gì ngoaøi nhöõng lôøi ñoäng vieân, an uûi. Anh raát muoán laøm choã döïa cho em vaø xin em:

“Give me a whisper
And give me a sigh
Give me a kiss before you
tell me goodbye
Don’t you take it so hard now
And please don’t take it so bad
I’ll still be thinkin’ of you
And the times we had…baby”

“Haõy nhìn anh, haõy noùi vôùi anh vaø haõy hoân anh moät laàn tröôùc khi noùi lôøi chia tay”, anh ñaõ coá heát söùc ñeå níu keùo em ôû laïi beân anh vaø caàu mong em haõy “ñöøng laøm moïi chuyeän trôû neân quaù naëng neà, ñöøng khieán noù trôû neân toài teä”, vì “anh vaãn coøn nghó ñeán em vaø thôøi gian chuùng mình quen bieát noù chaüng deã phai nhoøa”. Tieáng tæa töøng daây ñaøn kim loaïi trong ñieäu Ballad moâng lung cuûa guitarist ñöa ngöôøi nghe trôû veà ñoaïn ñaàu cuûa ca khuùc vaø caûm thaáy nhö coù boùng daùng ai ñoù ñoå trong boùng ñeâm hoøa trong tieáng khoùc cuûa coâ gaùi yeâu kieàu.

“And please remember that I never lied
And please remember
how I felt inside now honey”

Anh ñaønh phaûi buoâng xuoâi theo soá phaän vaø söï choïn löïa cuûa rieâng em, coù theå em coù lyù do cuûa em ñeå chia tay nhöng khoâng tieän noùi ra, chaéc em sôï anh buoàn. Cuõng coù theå em coøn nghi ngôø hay thieáu nieàm tin ôû nôi anh, cuõng coù theå anh chöa noùi vôùi em raèng “anh khoâng bao giôø löùa doái” cho neân “baây giôø trong loøng anh chæ coù nghó veà em”

 “You gotta make it your own way
But you’ll be alright now sugar
You’ll feel better tomorrow
Come the morning light now baby”

Coù leõ em ñaõ nghó nhieàu laém roài môùi noùi vôùi anh nhöõng lôøi nhö vaäy, vaø anh cuõng hieåu neân “em cöù laøm theo suy nghó cuûa em, roài ngay mai moïi chuyeän seõ toát ñeïp, aùnh saùng seõ böøng leân trong moãi buoåi sôùm mai em thöùc daäy”.Noãi ñau cuûa anh luùc naøy ñang daâng leân toät ñænh, nhöng anh chæ mong sao ngaøy mai em seõ khoâng coøn phaûi khoùc nöõa. Luùc aáy, anh chaúng theå ôû caïnh ñeå voã veà, an uûi em nhö luùc naøy ñaâu.

“Baby maybe someday

Don’t cryTonight”

“Em yeâu, coù theå moät ngaøy naøo ñoù em seõ khoâng coøn phaûi khoùc nöõa nhö ñeâm nay”, baøi haùt ñöôïc kheùp laïi trong noãi ñau baây giôø laø cuûa chaøng trai treû chöù khoâng phaûi nhö luùc môû ñaàu.Aâm nhaïc trong ñoaïn ñieäp khuùc laø söï pha troän cuûa taát caû caùc loaïi nhaïc cuï Troáng, Guitar bass, Guitar list, Keyboard trong ñieäu Rock Ballad khieán cho ngöôøi nghe caûm nhaän söï hoaûng loaïn cuûa chaøng trai trong noãi ñau cuûa keû bò tình ruoàng.  Tuy Rock Ballad khoâng quaù “oàn aøo” nhö Rock Metal nhöng noù cuõng ñuû laøm ngöôøi nghe xao ñoäng, baøng hoaøng vôùi nhöõng noãi ñau vaø chôùi vôùi vôùi noãi coâ ñôn, chính vì vaäy maø toâi ñoàng tình vôùi nhaän ñònh “Rock chæ daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi coù thaàn kinh theùp”.  (Theo caolang01@yahoo.com vaø http://caolang.wordpress.com )

%d bloggers like this: