Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

huong-dan-cua-chinh-phu-thi-hanh-luat-lao-dong-ve-ky-luat-lao-dong-trach-nhiem-vat-chat.doc

– Nghị định 41/CP ngày 06/07/1995 hướng dẫn thi hành Luật lao động về Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
– Nghị định 33/2003/NĐCP ngày 2/04/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41/CP ngày 06/07/1995.
– Thông tư 19/2003/BLĐ-TBXH ngày 22/09/20003 hướng dẫn thi hành Nghị định 33/2003/NĐCP và Nghị định 41/CP.
Tất cả đều có trong tẹp đính kèm.
Trân trọng,
Caolang.

Advertisements
%d bloggers like this: