Các quy định về Giải quyết tranh chấp lao động

quy-dinh-cua-quoc-hoi-va-chinh-phu-ve-viec-giai-quyet-tranh-chap-lao-dong.doc

Trong này gồm có:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động được Quốc hội Khóa XI, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006.

2. Nghị định 133/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động.

3. Thông tư 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tổ chức, hoạt động của Hội đồng hòa giải cơ sở và Hòa giải viên lao động.

Caolang.

%d bloggers like this: