Hai vợ chồng Việt Kiều cãi nhau

– Vợ: “You are poor as torn spinach two table hand white” (Anh nghèo rách mồng tơi hai bàn tay trắng)

– Chồng: “I don’t want salad with you” (Tui không muốn cãi với cô! )… Sugar you you go, sugar me me go! (Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)

– Vợ: You think you tasty? (Anh nghĩ anh ngon lắm hả?)

– Chồng: I love toilet you dumb mouth! (Tôi yêu cầu cô câm mồm)

– Vợ: You live a place monkey cough, flamingo crow. Clothes house country! (Anh sống ở nơi khỉ ho cò gáy. Đồ nhà quê)

– Chồng: You onion summer three down seven up. No enough already listen! (Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe!)

Caolang ST.

Advertisements
%d bloggers like this: