Thơ Nguyễn Bính

th%c6%a1-nguy%e1%bb%85n-binh.doc

Trong tệp đính kèm là một số tác phẩm của nhà thơ nguyễn Bính, quý vị nào thích có thể mở ra để đọc hay tải về làm dữ liệu.

Trân trọng,

Cao lang.

Advertisements
%d bloggers like this: